Kodak DCS Pro 14n – בביקורת אצל Imaging-Iesource.com

מאת:

האתר Imaging-Resource פרסם ביקורת מלאה על מצלמה ה"חמה" ביותר בשוק כיום Kodak DCS Pro 14n.
במהלך תערוכת PMA 2003 האתר פרסם תמונות אשר צולמו במצלמה ורמזו קלות על ביקורת מלאה הקרבה ובאה מצד האתר.
היום פרסם האתר את הביקורתהמלאה והמקיפה מאוד של המצלמה כולל מספר השוואות רזולוציה, רעש, צבע ועוד.
הבקרות נעשתה בעזרת מצלמה "ניסיונית", משמעות הדבר שהמצלמה אשר תימכר עלולה להיות שונה במקצת לבין זו שקיבל האתר.
בדרך כלל מדובר בשינויים משמעותיים בתוכנת המצלמה האחראית באופן ישיר על ביצועיה. לכן, לכל הנוגע לאיכות, אני ממליץ לא לקפוץ למסקנות ודעות מרחיקות לכת, שכן התוצאות של הביקורת עלולות להיות שונות מהתוצאות של מהמצלמות שימכרו.

תגים: